( aj s doplnkami pre KCHSČ )

Cieľom SPZ ( Slovenský poľovnícky zväz) v oblasti chovu psov je zabezpečiť čistokrvný chov psov plemien uznaných FCI v zmysle schválených štandardov, so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jednotlivých plemien. Chovateľstvo psov má výchovno-kultúrnu, etickú i športovú náplň a zaoberá sa vzťahom človeka k psovi a prírode.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Chovateľský a zápisný poriadok SPZ je základnou normou pre chov plemien psov začlenených do SPZ
2. Chov jednotlivých plemien riadia chovateľské kluby, ktoré určujú aj podmienky chovnosti príslušných plemien

3. Chovateľské kluby sú povinné pri plemenárskej činnosti dodržiavať platné štandardy FCI, chov a činnosť klubu riadiť v zmysle zaväznych predpisov FCI, SPZ a všeobecne platných právnych predpisov

II. Chov

1. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho istého plemena zabezpečuje odchov zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva.
2. Spôsob chovu pre jednotlivé plemená si určujú kluby. Môže byť riadený, evidovaný alebo voľný
    (u SČ využívame plemenitbu riadený chov)

III. Chovateľ, majiteľ, držiteľ

1. Majiteľom chovného psa alebo suky môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá v čase používania jedinca na chovateľské účely, musí byť členom príslušného chovateľského klubu, alebo využije služby klubu v rámci chovateľského servisu pre nečlenov. 
2. Ak je majiteľom chovného jedinca právnická osoba, musí oznámiť klubu a plemennej knihe SPZ meno držitela tohto jedinca. Držiteľ chovného jedinca musí byť tiež členom príslušného chovateľského klubu, alebo využije služby klubu v rámci chovateľského servisu pre nečlenov.
3. Chovateľom je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat, potomstvo ktorej sa eviduje na jeho chovateľskú stanicu.
4. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniat. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s chovným psom.
5. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené šteňatá zapísať buď na jeho chovnú stanicu alebo na chovnú stanicu nového majiteľa suky.
6. Majiteľ chovného jedinca musí každú zmenu vo vlastníctve, stratu alebo uhynutie jedinca písomne oznámiť klubu a plemennej knihe SPZ.

IV. Náležitosti rodičov

1. Pre čistokrvný chov sa môžu používať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených príslušným chovateľským klubom. ( podmienkou pre zaradenie do chovu u SČ je absolvovanie bonitácie. Pre účasť na bonitácii je predpísaný minimálny vek 18 mesiacov v deň konania bonitácie, absolvovanie dvoch výstav, RTG na dyspláziu bedrových kĺbov s výsledkom maximálne do druhého stupňa. Jedince s vyšším stupňom sa môžu zaradiť do chovu podľa zváženia bonitačnej komisie pri mimoriadnych kvalitách exteriéru)
2. U importovaných jedincov rozhoduje o ich zaradení do chovu príslušný chovateľský klub (ak sa importuje dospelý chovný jedinec SČ, musí sa u nás znovu predviesť na bonitácii)
3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SPZ. O výnimkách z veku rozhoduje klub. (SČ pre zaradenie do chovu potrebuje dve výstavy, poriadané pod záštitou SKJ, aspoň CACovej úrovne. Jedno ocenenie môže byť z triedy mladých, druhé z triedy strednej alebo otvorenej.
    Jedna z výstav však musí byť klubová alebo špeciálna SČ. Získané ocenenie minimálne veľmi dobrý.
4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok potvrdí jedincom do preukazu o pôvode plemenná kniha SPZ
5. Na chov (párenie) možno použiť jedince naposledy v roku, v ktorom dosiahnu vek: pes 9 rokov, suka 8 rokov,  ak si klub neurčí inak (majiteľ  si môže u hlavného poradcu chovu požiadať o predĺženie chovnosti u psa doživotne, u sučky o každý ďalší vrh)
6. O vyradení jedinca z chovu rozhoduje príslušný chovateľský klub. Rozhodnutie o tom musí oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ.
7. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

V. Odporúčania pre párenie

1. Pred plánovaným honcovaním chovnej suky si vyžiada jej majiteľ od poradcu chovu odporúčanie pre párenie (ak nie je klubom určené inak), ktorý podľa spôsobu chovu uvedie v ňom 1-3 vhodných psov (odporúčanie na párenie si treba vyžiadať od poradcu chovu aspoň 3 týždne vopred, písomnou formou, je potrebné priložiť zoznam majiteľov šteniat z predchádzajúceho vrhu)
2. poradca chovu uvedie na tlačive dobu platnosti odporúčania na párenie
3. Odporúčanie pre párenie musí obsahovať:
    a) mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej knihe
    b) podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavil
    c) meno suky a číslo zápisu v plemennej knihe
    d) meno a adresu majiteľa a držiteľa chovného psa
    e) meno a adresu majiteľa chovnej suky
    f) meno psa, s ktorým sa suka párila 
    g) podpis majiteľa chovného psa
    h) miesto a dátum párenia
4. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení)  je dokladom, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniatok

VI. Podmienky párenia

 1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvomi chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie (ak nie je klubom určené inak)
 2. Počas honcovania sa môže suka páriť len s jedným psom
 3. Spravidla sa suka pári u majiteľa (držiteľa chovného psa).
 4. Ak suka zostáva u majiteľa psa niekoľko dní, všetky náklady s tým spojené, ako aj dopravu späť, hradí majiteľ suky
 5. Držiteľ psa je povinný sa v tomto čase o suku dostatočne starať a ručí aj za škody, ktoré by suka v tom čase spôsobila tretej osobe.
 6. Ak sa suka s vybraným psom nespári, o použití náhradného psa rozhoduje majiteľ suky.
 7. O neplánovanom spárení sa suky počas pobytu u držiteľa dohodnutého psa s iným psom je držiteľ povinný informovať majiteľa suky a nahradiť mu vzniknutú škodu. Držiteľ psa nesmie po takomto párení žiadať od majiteľa suky žiadne finančné vyrovnanie
 8. Ak suka v čase, keď bola v starostlivosti držiteľa dohodnutého psa, uhynie, držiteľ je na svoje náklady povinný nahradiť majiteľovi suky vzniknutú škodu. Ak na smrti suky nemá vinu, majiteľ suky je povinný uhradiť majiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu so starostlivosťou o suku a jej smrťou vznikli.
 9. Po spárení chovných jedincov vyplní držiteľ psa potvrdenie o párení a odporúčanie na párenie pošle plemennej knihe SPZ (ak nie je klubom určené inak). Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení
10. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou a to ešte pred párením. Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať od majiteľa suky potomkov psa. Obvzlášť nemá žiadny právny nárok na prenechanie šteňaťa. Ak je však prenechanie šteňaťa dohodnuté ako náhrada za párenie, musia byť bezpodmienečne zohľadnené nasledujúce body :
     a) termín výberu šteňaťa
     b) termín odberu šteňaťa
     c) termín, po ktorom nárok na výber šteňaťa zaniká
     d) termín, po ktorom nárok na odber šteňaťa zaniká
     e) forma inej úhrady za párenie
     f) úhrada nákladov spojených s dopravou
     g) spôsob vyrovnania v prípade narodenia mrtvých šteniat alebo jedného šteňaťa
     h) spôsob vyrovnania v prípade, že vybrané šteňa do odberu uhynie
11. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občianskoprávneho konania
12. Ak sa suka neoplodnila, alebo sa narodilo len jedno šteňa, má majiteľ suky nárok na jedno bezplatné párenie s tým istým psom pri najbližšom háraní. Nárok na bezplatné párenie zaniká v prípade uhynutia psa alebo ak prestane byť z akýchkoľvek dôvodov chovný.
13. O neoplodnení suky, prípadne požiadavke na náhradné párenie, informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa chovného psa najneskôr do 75 dní od párenia.
14. Ak chovný pes zmení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiť nadobúdateľovi chovného psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení a dohodnutý spôsob úhrady za párenie.
15. Ak zmení suka po párení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiťdržiteľovi chovného psa meno nového majiteľa suky. Ak to neurobí, znáša následky, ak držiteľ psa odmietne náhradné párenie.
16. Ak sa dokáže, že pes bol v čase párenia neplodný, majiteľ suky má nárok na vrátenie poplatku za párenie.
17. Podmienky pre párenie v zahraničí určuje chovateľský klub. Vybraný pes musí byť vo svojej krajine chovný.Majiteľ suky pri zahraničnom párení priloží k prihláške na zápis vrhu fotokopie preukazu o pôvode  psa, s ktorým sa suka párila
18. V priebehu jedného kalendárneho dňa sa pes môže páriť len s jednou sukou.
19. Umelé oplodnenie suky insemináciou môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý potvrdzuje na odporúčaní na párenie, že pri inseminácii bolo použité semeno dohodnutého psa. Náklady na insemináciu znáša majiteľ chovnej suky.

VII. Narodenie šteniat

1. O narodení šteniat je chovateľ povinný do 10 dní písomne informovať príslušného poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu narodenia, počet a pohlavie narodených šteniat, farbu srsti, vážne chyby u šteniat, prípadne ďalšie dôležité informácie. Ak suka so šteniatkami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená. (u SČ do 5 dní po pôrode nahlásiť poradcovi chovu a majiteľovi chovného psa narodenie šteniat). Klub je oprávnený vykonať kontrolu vrhu. Ak sučka nezostala kotná, chovateľ nahlási túto skutočnosť poradcovi chovu.
2. Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh (ak klub nerozhodne inak). (U SČ trikrát za dva roky, po dvoch vrhoch za sebou sa musí jedno párenie vynechať)
3. O počte ponechaných šteniat z jedného vrhu rozhoduje klub (u SČ sa môžu ponechať všetky zdravo narodené šteňatá)
4. Pri odbere (predaji) musia byť šteňatá najmenej 49 dní staré, musia byť označené mikročipom a odčervené. Čipovanie šteniat zapísaných v SPKP je povinné. Robí sa v 6.-7. týždni veku šteniat (čipuje sa celý vrh naraz)
5. Chovateľ je povinný viesť si záznamy o páreniach suky a narodených šteňatách.

VIII. Plemenná kniha

1. Za účelom úradnej evidencie všetkých čistokrvných plemien psov začlenených v kluboch SPZ zapisujú sa štence pochádzajúce od čistokrvných jedincov z domácich odchovov, ako ako aj importované čistokrvné jedince týchto plemien do plemennej knihy SPZ-SPKP (slovenská plemenná kniha psov)
2. Plemenná kniha SPZ robí zápisy šteniat pre všetkých chovateľov - členov príslušných chovateľských klubov združených v SPZ v zmysle stanov SPZ
3. Zápis plemien v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniat (vrhu) ä prihlášky k zápisu šteniat zašle poradca chovu chovateľovi po nahlásení vrhu .
4. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená fotokopia preukazu o pôvode použitého psa.
5. Narodené šteňatá sa musia prihlásiť na zápis všetky naraz, a to najneskôr do 30 dní od dátumu narodenia. Dodatočné hlásenie ďalších šteniat z vrhu nie je prípustné (u SČ kvôli kontrole vrhu sa tento čas môže posunúť)
6. Mená šteniat pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovnej stanice.
7. V plemennej knihe sa nesmú zapísať šteňatá zo spárenia sa suky s iným psom, ako sa to uvádza v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. úmyselné zamlčanie takého prípadu sa bude posudzovať ako porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto skutočnosti po vystavení preukazov o pôvode musí chovateľ preukazy vrátiť plemennej knihe na znehodnotenie.
8. Do plemennj knihy sa zapisuju iba štence chovateľov s trvalým bydliskom na území Slovenska.

IX. Zapisovanie importovaných jedincov

1. Do plemennej knihy sa môžu zapísať len potomkovia jedincov, zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukazateľný najmenej v troch generáciach predkov.
2. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri zápise uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátumu zápisu. Pri použití importovaného jedinca v chove sa v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.
    Od 1.1.2006 je nutná kontrola tetovacieho čísla importovaného jedinca poradcom chovu alebo veterinárom !

X. Register plemennej knihy

1. Register je súčasťou plemennej knihy. V registri sa evidujú importované jedince zapísané v plemenných knihách krajín, ktoré nie sú členmi FCI a šteňatá pochádzajúce od rodičov, ktorí nemajú tri plné generácie predkov zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI.
2. Podmienkou pre zapísanie do registra je súhlas príslušného chovateľského klubu. Jedinec musí byť
    posúdený na dvoch výstavách, aspoň dvomi rozličnými rozhodcami a získať ocenenie aspoň veľmi dobrý.
3. Jedince zapísané v registri sa môžu páriť len s čistokrvnými jedincami. Do plemennej knhy sa môžu zapísať až jedince štvrtej generácie od týchto predkov.

 XI. Vývoz psov

1. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz plemennú knihu SPZ (prípadne aj príslušný klub )
2. Pri prvom predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa.
    Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.
3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI, SKJ a štatútu KR SPZ.

XII. Preukaz o pôvode psa

1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, tetovacie číslo, ak nie je totožné s číslom zápisu, dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.
2. Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na formulári uznanom FCI, s uvedením členstva v FCI (znak FCI), v zastupujúcej organizácii SR v FCI a adresou SPZ.
3. Pre každého psa sa vystavuje len jeden preukaz o pôvode, ktorý v prípade zmeny majiteľa psa musí predchádzajúci majiteľ odovzdať novému nadobúdateľovi psa.
4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:
    - plemenná kniha
    - rozhodcovia (záznamy o výsledku výstav, bonitácii a skúšok)
    - veterinárny lekár (tetovač -uvedie dátum tetovania, prípadne vakcinácie)
    - chovateľ alebo majiteľ (uvedie zmenu vlastníka psa)
5. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď ohlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabezpečí zverejnenie straty a vydanie duplikátu preukazu o pôvode v odbornom časopise. V prípade poškodenia alebo zničenia preukazu je možné vystaviť opis
6. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba poslať plemennej knihe SPZ najneskôr do 10 dní od tejto udalosti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní poslať plemennej knihe.  Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode psa vráti majiteľovi.
7. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojim podpisom ten, kto v ňom príslušný záznam urobil
8. Preukaz o pôvode nie je prenosný na jedince toho istého vrhu, ani na jedince z iného vrhu. Falšovanie preukazov, samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považuje za hrubé porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s následným postihom.

XIII. Strata - nájdenie psa

1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný, oznámi nálezca príslušnej plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí , kto bol posledným majiteľom
    nájdeného psa.
2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené s vyhľadaním majiteľa a chovom psa do odvzdania jeho majiteľovi.

XIV. Chovateľské stanice

1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.
2. Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice.
3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ, zabezpečuje plemenná kniha SPZ (tlačivo si môžete stiahnuť na webe SKJ)
4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných plemien a súk. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.
5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.
6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba.
7. Právo ochrany názvu zaniká:
    a) ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva
    b) smrťou chovateľa, ak nebol názov prevedený na dedičov
    c) trvalým odňatím práva ochrany;názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny
    d) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu
8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (alebo dve slová).

XV. Záverečné ustanovenia

1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa a uvádzajú sa aj minimálne v prvej generácii potomkov psa alebo suky (ak chcete mať tituly rodičov v PP šteniat, je potrebné priložiť fotokopie získaných titulov k prihláške vrhu pri prvom zápise, resp pri preregistrácii zvierat za chovné)
2. Za zápisy v plemennej knihe sa vyberajú poplatky schválené orgánmi SPZ (PP = 7Є, exportný PP =10Є, chovnosť =4Є, import =5Є, výška poplatkov sa môže aktuálne meniť)
3. Právne vzťahy prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občianskoprávnou cestou.
4. Výnimky z ustanovení tohoto poriadku môže v odôvodnených prípadoch, po vypočutí chovateľského klubu, povoliť predsedníctvo kynologickej rady SPZ. Zmeny v znení tohoto poriadku schvaľuje kynologická rada SPZ.
5. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány chovateľského klubu alebo SPZ.
6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia kynologickou radou SPZ na zasadnutí  11.2.2017 a  Prezídiom SPZ 28.2.2017
. Týmto dňom zároveň stráca platnosť chovateľský a zápisný poriadok schválený predsedníctvom SPZ dňa 9.3.2016.


 

 Chovateľský poriadok SKJ        Zápisný poriadok plemennej knihy SKJ       Chovateľský a zápisný poriadok SPZ