Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHSČ konaného 5.9.2020 v Pribyline 

Prítomní: Jaroslav Matyáš, Dušan Barlík, Monika Tinková, Jana Goliášová, Zuzana Buzáková, Zuzana Tóthová, Zdenka Slobodová

Ospravedlnení: Marika Makovcová

Program:

  • Otvorenie
  • Bonitácia jedincov, podmienky bonitácie, jej priebeh a pripustenie jedincov do chovu
  • Záver

Otvorenie

Predseda klubu privítal všetkých prítomných na zasadnutí.

Bonitácia jedincov, podmienky bonitácie, jej priebeh a pripustenie jedincov do chovu

Výbor sa uzniesol jednohlasne, že bonitácia jedincov s ohľadom na COVID – 19, hygienické opatrenia a celoslovenské obmedzenia sa vykoná raz ročne na západe Slovenska, v strede Slovenska a východe Slovenska, k bonitácii budú pripustené jedince počas coronaopatrení aj bez výstavných výsledkov, ale s výsledkami DBK vykonané vo veku 12 mesiacov, ktoré v deň bonitácie dovŕšili vek 13 mesiacov, do chovu budú pripustené vo veku 18 mesiacov.

Čas bonitácie a miesto budú oznámené na stránke klubu, mailom včas, avšak najneskôr 3 týždne pred bonitáciou

Záver

Predseda klubu poďakoval zúčastneným za konštruktívne riešenie situácie.

Zapísala: Zdenka Slobodová