Uznesenie z členskej schôdze r. 2011

Zápisnica

z výročnej schôdze Klubu chovateľov konanej dňa 16.4.2011 v Bytči- Hliník nad Váhom

Program:

1. zahájenie

2. voľba návrhovej mandátovej a volebnej komisie

3. správa o činnosti klubu za rok 2010

4. správa o hospodárení klubu za rok 2010

5. návrh plánu činnosti klubu na rok 2011

6. vyhodnotenie TOP čuvača za rok 2010

7. voľby do výboru klubu

8. diskusia

9. uznesenie

10. záver

 

ad1) Členskú schôdzu otvoril predseda klubu Ing. Matyáš Jaroslav. privítal 14 členov a poďakoval všetkým členom za prácu odvedenú v roku 2010. Minutou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulého dlhoročného aktívneho člena klubu Ing. Štefana Pekára.

ad2) Návrhová mandátová a volebná komisia v zložení: p. Barlík, p.Novák, p.Papánek

ad3) Správa o činnosti klubu v roku 201

Poradkyňa chovu KCHSČ p. Jana Goliášová podala správu o činnosti klubu za rok 2010. Klub zorganizoval dve klubové výstavy. v mesiaci máj Memoriál Prof Hruzu v Pribyline a na jeseň ŠEVSČ počas konania výstavy Nitracanis. Bonitácie sa uskutočnili po klubových výstavách. V roku 2010 bolo v plemennej zaregistrovaných 100 šteniat zo 16 vrhov po 12 plemenníkoch. Z toho bolo zapísaných 56 psíkov a 44 sučiek. Na 33 šteniat sa vystavili exportné preukazy pôvodu a 8 šteniat sa doviezlo zo zahraničia. Vyjadrila sa, že v spolupráci s Českým klubom sa zhromažďuje databáza chovných jedincov plemena Slovenský čuvač na internetovej stránke www.slovensky-cuvac.cz

 ad4) správa o hospodárení klubu za rok 2010

Predseda klubu Ing Jaroslav Matyáš predniesol správu o hospodárení klubu za rok 2010. Na klubovom účte vedenom v Unicredit Bank sa k 1.1.2010 nachádzala suma 3388 eur a konečný stav účtu k 31.12.2010 bol 3381 eur. Príjmy za rok v celkovej sume 697,10 eur tvorili vklady za členské príspevky v sume 198 eur, dotácie MP SR v sume 498 eur a pripísaných kreditných úrokov. Výdaje klubu boli použité na priamu činnosť klubu, vyplatenie členských známok, poštovného, vyplatenie rozhodcov na výstavách. 

Poradkyňa chovu p. Goliášová podala správu o hospodárení klubu za rok 2010 týkajúcich sa hotovostných výdavkov spojených s činnosťou klubu. V hotovosti od členov klubu prijala 339,50 eur, výdavky za tlač katalogov, za rozhodcov na špeciálne výstavy, kancelársky papier a obálky a poštovné činili 295,40 eur, čž v hotovosti zostalo 44,10 eur na drobné výdavky klubu.

ad5) Návrh plánu činnostiklubu na rok 2011

Predseda klubu Ing Jaroslav Matyáš členov oboznámil s plánovanými akciami. Dňa 28.52011 sa v Skanzene Pribylina uskutoční klubová výstava Memoriál prof Antonína Hruzu / posudzovať bude p. Milan Bíroš/ po jej skončení sa uskutoční bonitácia. Pri príležitosti konania jesennej medzinárodnej výstavy Nitracanis sa uskutoční 18.11.2011 v Nitre Špeciálna Európska výstava Slovenských čuvačov spojená s bonitáciou.

Plánuje sa vydanie tretej časti plemennej knihy, ktorá by tak nadviazala na I. vydanie p. Dušanom Barlíkom a neskôr z roku 1998 klubové vydanie na čo by po schválení boli prostriedky z dotácie.

ad6) vyhodnotenie TOP čuvača za rok 2010

Poradkyňa chovu zverejní na klubovom webe www. slovenskycuvac.info výsledky hitparády členov klubu s názvom TOP ČUVAČ za rok 2010 do konania májovej klubovej výstavy.

ad7) Členskou schôdzou boli zvolení členovia výboru klubu:

predseda : Ing. Jaroslav Matyáš

Podpredseda: Milan Zmeko

poradca chovu: Jana Goliášová

tajomník Ing. Naďa Krassová

pokladník: Peter Bochnička

revizor: Ing Horislav Haratík

člen výboru Dušan Barlík

 

ad8) Diskusia 

Poradkyňa chovu p. Goliášová upozornila, že sa opakuje problém s neplatičmi členských príspevkov a poplatkov za krytia a narodené šteniatka. Navrhnuté bolo riešenie v podobe, že sa nevydá krycie povolenie na chovného jedinca v majetku člena, ktorý si nesplnil svoje záväzky voči klubu súvisiace so zaplatením príslušných poplatkov.

Členskou schôdzou boli jednohlasne schválené nasledovné poplatky:

členský príspevok na rok 2011 je 10 eur

poplatok vo výške 3 eura majiteľa chovnej suky za zapísané šteňa

poplatok vo výške 1 euro majiteľa chovného psa za zapísané šteňa

účasť na klubom organizovaných akciách je bez poplatkov (výstavy a bonitácie)

  Členskou schôdzou bolo schválené stanovisko: pokladník p. Bochnička podla zoznamu členov klubu vykoná aktualizáciu platieb členských príspevkov a poplatkov spojených s krytím.

Na uhradenie všetkých záväzkov bol stanovený termín do 31.5. daného roku, kedy nusia byť členmi uhradené člensské príspevky na daný rok ako aj všetky poplatky spojené s krytím v predchádzajúcom období ( poplatky majiteľa chovného psa aj suky)

Predseda klubu p. Matyáš požiadal členov, aby chovatelia dbali na povahu slovenského čuvača a kládli dôraz aj na povahové vlastnosti chovnej suky ako matky narodených šteniat, ktorá svojim správaním je príkladom pre šteňatá. Členskou schôdzou bol prerokovaný návrh p. Papánka, či by do chovu nemohol byť zaradený vhodný čistokrvný jedinec iného podobného plemena na osvieženie krvi. K tomu to predseda klubu p. Matyáš sa vyjadril: Takýmto spôsobom by sa zničilo všetko dobré, čo sa dlhoročným chovom čuvača doposiaľ dosiahlo. navrhol spôsob v podobe, ak sa na Slovensku nachádzajú jedince Slovenského čuvača bez preukazu pôvodu a splňali by predpoklady štandardu, mohli by sa zaradiť do chovu a viesť v osobitnom registri. Ak ich potomkovia v dalších generáciach budú splňať kritéria štandardu mohli by byť schválené krytia už s chovnými jedincami. K tomu je potrebná ochota viacerých chovateľov.

P. Bochnička navrhol, že je možnosť zaslať výzvu na ministerstvo kultúry ohľadom pridelenia dotácie. Zodpovedný p. Bochnička.

ad9) Návrh na uznesenie:

1. členská schôdza berie na vedomie prednesenú ústnu správu o činnosti KCHSČ a poradcom chovu

2. členská schôdza ukladá výboru KCHSČ uverejniť krátku správu o činnosti klubu v spravodaji a na klubovej internetovej stránke www.slovenskycuvac.info

3.členská schôdza berie na vedomie správu o hospodárení klubu za roku 2010

4. členská schôdza schvaľuje plán činnosti na rok 2011

5. členská schôdza zvolila členov výboru

6. členská schôdza schvaľuje výšku členských príspevkov a poplatkov

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Predseda poďakoval členom za účasť na schôdzi, zároveň poďakoval p. Jane Goliášovej za prácu, ktorú pre klub doposiaľ vykonala.

Schôdzu ukončil.

Zapísal: Rudolf Papánek a Milan Zmeko