Zápisnica

z výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov Slovenských čuvačov konanej dňa 4.3.2007 v Bytči-Hliník nad Váhom

Program

1. zahájenie

2. voľba návrhovej mandátovej a volebnej komisie

3. správa o činnosti klubu za rok 2006

4. správa o hospodárení klubu za rok 2006

5. návrh plánu činnosti klubu na rok 2007

6. vyhodnotenie TOP čuvača za roky 2005 a 2006

7. návrh na vytvorenie klubovej internetovej stránky

8. voľba zástupcu do kynologickej rady SPZ

9. voľba delegáta na konferenciu kynologickej rady SPZ

10. diskusia

11. uznesenie

12. rôzne regenerácie nižinného rázu slovenského čuvača

13. záver

 

ad1)  Členskú schôdzu otvoril podpredseda klubu Milan Zmeko. Zúčastnilo sa jej 25 členov

ad2)  Návrhová mandátová a volebná komisia v zložení: Ing Haratík, Ing. Radena a p. Prievalský

ad3)  Správa o činnosti klubu v roku 2006

Predseda klubu Ing Jaroslav Matyáš podal správu o činnosti za rok 2006. Členská schôdza v roku 2006 sa nekonala z dôvodu malého počtu prihlásených členov. V roku 2006 sa uskutočnili 2 klubové výstavy, 2 bonitácie, vydal sa spravodaj 2006

ad4) Správa o hospodárení klubu za rok 2006

Predseda KCHSČ Ing Matyáš predniesol správu o hospodárení klubu za rok 2006, kde poznamenal, že príjem klubu spočíva vo výbere členských príspevkov, poplatkov za krytia a narodenia šteniat a nepravidelne aj z dotácie od slovenského poľovníckeho zväzu, výdavky spojené s činnosťou klubu spočívajú nákupe farieb, papiera, obálok na spravodaje, v poštovnom, v nákupe členských známok od PZ. Výdavkyv roku 2006 predstavovali sumu 17.683 Sk, príjmy 25.888 Sk. počiatočný stav na účte bol 36.290 Sk, konečný na účte k 31.12.2006 bol 44.495 Sk.

ad5) Návrh plánu činnosti klubu na rok 2007

Predseda klubu Ing. matyáš členov oboznámil s plánovanými akciami. dňa 26.5.2007 sa v skanzene Pribylina uskutoční klubová výstava Memoriál Prof Hruzu / posudzovať bude p. D. barlík/ a po jej skončení bonitácia. pri príležitosti konania jesennej medzinárodnej výstavy Nitracanis sa uskutoční v Nitre špeciálna Europská klubová výstava Slovenských čuvačov spojená s bonitáciou.

Zároveň oboznámil členov s možnosťou usporiadať od roku 2007 tri klubové výstavy v jednom roku, ak klub v danom roku usporiada europsku výstavu, čo by náš klub splňal. Načrtol myšleinku usporiadať v budúcnosti špeciálnu výstavu za účasti našich členov a členov klubu Podhalanského ovčiaka, ktorá by sa konala striedavo každoročne na území SR a Poľska v okolí Tatier.

plánuje sa vydanie tretej časti plemennej knihy, ktorá by tak nadviazala na I. vydanie p. Dušanom barlíkom a neskôr z roku 1998 klubové vydanie. Z plánovanej činnosti ešte dodal, že sa v roku 2009 uskutoční v Bratislave Svetová výstava psov a pre propagačný stánok Slovenských čuvačov vy bolo potrebné zabezpečiť vhodných odborne a jazykovo zdatných chovateľov, tiež rôzne materiály ako kalendáre, ľudové kroje, vhodných psov k dobrej prezentácii plemena. táto úloha platí ako výzva pre všetkých členov.

ad6) Vyhodnotenie TOP čuvača za roky 2005 a 2006.

P. papánek vyhodnotil hitparádu členov klubu s názvom TOP čuvač za roky 2005 a 2006. prítomným umiestneným odovzdal predesada klubu poháre. Ďalej bolo navrhnuté pre presnejšie vyhodnocovanie hitparády, aby každý člen klubu, ktorý sa chce so svojim psím miláčikom zúčastniť v hitparáde zaslal materiály predstavujúce identifikačné údaje psa, meno a priezvisko majiteľa, druh a miesto konania výstavy, výsledok z výstavy v podobe známky najmenej výborná, získaného titulu ( CAC, CACIB, BOB, národný víťaz, klubový víťaz a pod) po prípade získané šampionnaty. tieto materiály zaslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu Rudolf papánek, Rašov 249, 01351 Predmier

ad7) Návrh na vytvorenie klubovej internetovej stránky

p. Goliášová Jana navrhla vytvorenie klubovej internetovej stránky. na internetovej stránky by boli uvedené klubové oznamy, odkazy na chovateľské stanice členov klubu, forum a ostatné možnosti

ad8) Zástupca kynologickej rady SPZ

Navrhnutý a jednohlasne zvolený Ing. jaroslav Matyáš

ad9) delegát na konferenciu kynologickej rady SPZ

Navrhnutý a jednohlasne schválný Ing. J. Matyáš

ad10) Diskusia

Poradkyňa chovu p. Jana Goliášová navrhla ku skutočnosti, že každoročne klesá počet vhodných chovných psov, tú možnosť, že by sa jedince s výnimočnými kvalitami mohli zaradiť do chovu po absolvovaní mimoriadnej bonitácie a dobrého výsledku bedrových kĺbov aj bez účasti na výstave.

Upozornila,že sa opakuje problém s neplatičmi členských príspevkova poplatkov za krytia a narodené šteniatka. navrhnuté bolo riešenie v podobe, že ba sa nevydalo krycie pvolenie na chovného jedinca v majetku člena, ktorý si nesplnil svoju povinnosť súvisiacu so zaplatením príslušných poplatkov. P. INg Pekár tiež upozornil na zhoršujúcu sa disciplínu členov v súvislosti s neplatením poplatkov. Tá je zapríčinená nielen pracovnou zaneprázdnenosťou členov, ale aj slabou osobnosťou chovateľa ako člena klubu, ktorý si neuvedomuje skutočnosť, že klub z týchto príjmov realizuje bezplatné klubové výstavy, bonitácie, každoročné spravodaje, občerstvenie na schôdze, upomienkové predmety a pod.

ad12) Regenerácia nižinného rázu slovenského čuvača

p. Dušan barlík navrhol obnoviť ráz Nižinného čuvača, ktorý bol popísaný Prof Hruzom. Uviedol, že má informáciu o chovateľovi z Vígľaša, ktorý časť týchto jedincov choval a v jeho blízkom okolí vie o takých jedincoch, ktoré by sa mohli použiť ako vhodný chovný materiál. Po diskusii bolo skonštatované, že je to zaujímava myšlienka, ale do budúcnosti by bol problém sa zabezpečením nových chovných jedincov a udržania stálosti rázu, pretože už v minulosti sa o to pokúšali zakladatelia chovu čuvačov a výsledok ich snahy stroskotal na zabezpečovaní nových chovných jedincov na osvieženie krvi. Tento bod zostal ako otvorený a prípadne riešenie si ponechal na starosti p. Barlík a p. Malec.

1 členská schôdza berie na vedomieprednesenú ústnu správu o činnosti KCHSČ za rok 2006, ktorá bola prednesená predsedom klubu.

2. členská schôdza ukladá výboru  KCHSC uverejniť krátku správu o činnosti klubu v informačnej ročenke v r.2007

3. členská schôdza berie na vedomie správu o finančnom zabezpečení za rok 2006

4. členská schôdza schvaluje plán činnosti na rok 2007

5. členská schôdza schvaluje zriadenie klubovej internetovej stránky. Zodp. Ing J. Matyáš, predseda, p. jana Goliášová, p. marián Malec

6. členská schôdza ukladá výboru pripraviť pracovný tým na EV v roku 2009. Zodp: výbor klubu. termín do VČS KCHSČ v roku 2008

7. členská schodza ukladá výboru obnoviť regeneráciu nižinného rázu slovenského čuvača. Zodp p. Barlík, p. Malec

8. členská schôdza schvaluje zástupcu SKJ pri SPZ

9. členská schôdza schvaluje delegáta na konferenciu SKJ pri SPZ. Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Predseda klubu poďakoval za vysokú účasť, zároveň po´dakoval p. janew Goliášovej za prácu , ktorú pre klub vykonala za minulé roky a najmä v rokoch súčasných.

Schôdzu ukončil.Zapísal Rudolf papánek a Milan Zmeko